DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik, Iva Vojnovića 31 A, OIB: 17463546225 (dalje u tekstu: DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.) će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) ( dalje u tekstu: Zakon) uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka. DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. kao Voditelj obrade čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka. Vi se ispunjavanjem Zahtjeva za upis promjene vlasništva posebnog dijela nekretnine (stana, poslovnog prostora, garaže) smatrate ispitanikom u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. će Vaše osobne podatke obrađivati i koristiti u svrhu ispunjavanja obveza na temelju Vašeg Zahtjeva za upis promjene vlasništva posebnog dijela nekretnine (stana, poslovnog prostora, garaže). Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka: Josipa Rajevac, Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik, szop@domouprava-dubrovnik.hr, s naznakom „Za službenika za zaštitu podataka“. DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o. čuva Vaše osobne podatke koje ste naveli u Zahtjevu za upis promjene vlasništva posebnog dijela nekretnine (stana, poslovnog prostora, garaže) samo onoliko dugo koliko je neophodno potrebno da se odgovori na Vaša pitanja, odnosno ispuni obveza sukladno Vašem zahtjevu, a u skladu sa važećim zakonskim odredbama. Možete zatražiti uvid u svoje osobne podatke, zatražiti preuzimanje svojih osobnih podataka, brisanje svojih osobnih podataka (osim podataka za koje postoji zakonska osnova za njihovo čuvanje), ispravak osobnih podataka i ostala prava propisana Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom. U smislu članka 21. Opće uredbe o zaštiti podataka možete podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Selska cesta 136, e-mail: azop@azop.hr.