O nama                                         

"Domouprava Dubrovnik" je osnovana Odlukom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 4. prosinca 1997. god. (Sl. glasnik grada Dubrovnika br. 7/97), kao Trgovačko društvo te upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem Tt-97/2239-2.

Društvo je započelo s radom 1. siječnja 1998. god., sa sjedištem u Dubrovniku, Iva Vojnovića 31 pod nazivom «Domouprava Dubrovnik d.o.o.» – (DD).

Jedini član i osnivač Trgovačkog društva je Grad Dubrovnik koji je osigurao temeljni kapital, potrebni poslovni prostor, opremu i kadrove. U skladu s odgovarajućim odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br.71 od 18.10.1996.), Domouprava Dubrovnik je u obvezi organizirati redovnu, a nad onim zgradama za koje nije sklopljen ugovor o upravljanju, prinudnu upravu.

Osnovna svrha osnivanja Trgovačkog društva je sigurno, redovito i kvalitetno održavanje i upravljanje povjerenim nekretninama, koje je Grad Dubrovnik po Zakonu i vlastitim interesima obvezan organizirati. U tom smislu Domouprava Dubrovnik upravlja stambeno-poslovnim zgradama, organizira naplatu pričuve i drugih naknada u svezi korištenja stambenih i poslovnih prostora te obavlja nadzor održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.


Tijela i akti društva
Plan nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2022. godinu